Kantoor Amsterdam

Privacy Statement voor sollicitanten

Sogelink verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Dit betekent dat wij:

 • Duidelijk het doel aangeven waarom wij gegevens verzamelen;
 • Het verzamelen van de persoonsgegevens beperken tot hetgeen nodig is voor dit (legitieme) doel;
 • Wij expliciet jouw toestemming vragen voor het verwerken van jouw gegevens wanneer dit nodig is;
 • Instaan voor een goede beveiliging van jouw persoonlijke gegevens;
 • Jouw rechten om de verzamelde gegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen respecteren.

In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Sogelink Nederland is de handelsnaam van GOconnectIT Group B.V., enig aandeelhouder van GOconnectIT Group Holding B.V., bestaande uit de bedrijven GOconnectIT B.V. en Geodan B.V. GOconnectIT Group B.V. is gevestigd aan de Fultonbaan 52, 3439 NE te Nieuwegein.

Dit privacy statement ziet op onze verwerkingen in het kader van sollicitatieprocedures bij Sogelink Nederland. Mocht je vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen Sogelink Nederland dan kun je contact opnemen via privacy@goconnectit.nl.

1) Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Je kunt reageren op een vacature via onze website, per mail of op een andere manier jouw gegevens achterlaten. Als je bij ons solliciteert, stem je er mee in dat we de gegevens die je meestuurt bij je sollicitatie, conform de kaders in dit privacy statement, verwerken.

2) Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sogelink Nederland verzamelt* de contactgegevens die je opgeeft in het kader van de sollicitatieprocedure, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook andere relevante gegevens die door de sollicitant (in het C.V.) zijn verstrekt zoals geboortedatum, geslacht, foto, gevolgde opleidingen en cursussen, arbeidsgeschiedenis worden in het kader van de selectieprocedure verzameld*. Indien dit voor de functie nodig is, kunnen sollicitanten worden onderworpen aan een assessment. In dat geval worden aan de degenen die met de uitvoering daarvan belast zijn, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op de keuring of het assessment.

3) Waarom verwerkt de Sogelink Nederland persoonsgegevens

De gegevens en documenten die je aan Sogelink Nederland verstrekt worden verwerkt om te bepalen of je als sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen ons bedrijf. Zo kunnen wij jouw gegevens vergelijken met de bij de vacature behorende kwalificaties. Ook hebben wij jouw gegevens nodig om contact met je op te nemen voor het opvragen van nadere informatie, het uitnodigen voor een gesprek of het informeren bij door jou opgegeven referenten.

Indien je bij ons in dienst treedt worden de door jou verstrekte gegevens gebruikt voor het opmaken van het contract en worden ze opgenomen in het personeelsdossier. Sogelink Nederland verstrekt jouw gegevens nooit aan derden voor commercieel gebruik.

4) Grondslagen van de verwerkingen

Wij verwerken jouw gegevens op basis van jouw toestemming.

5) Rechten van betrokken

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van jouw rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@goconnectit.nl.

 • Informatie en inzage: Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat wij over verkeerde gegevens van jou beschikken, laat het ons dan weten. Dan passen wij het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de gegevens die Sogelink Nederland van jou heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat wij jouw gegevens voor andere doeleinden nog wel nodig hebben.
 • Beperking: Indien je het idee hebt dat Sogelink Nederland jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, dan kun je die verwerking laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het bezwaar gegrond is, zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten)dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Dit kun je te allen tijde zelf doen. Indien je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, dan kun je contact met ons opnemen via bovengenoemd e-mailadres.
 • Klacht indienen bij de AP: Als je denk dat wij niet in overeenstemming handelen met de privacywetgeving, dan horen wij dat uiteraard graag. Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP.

6) Bewaartermijnen

Sogelink Nederland bewaart de persoonsgegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Indien we je gegevens langer willen bewaren, nemen we altijd voorafgaand contact met je op om om jouw toestemming te vragen. Daarbij spreken we een uiterste bewaartermijn met je af.

7) Hoe beveiligt de Sogelink Nederland jouw gegevens?

Sogelink Nederland schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening soms derden in (bijvoorbeeld voor het afnemen van een assessment). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten jouw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Sogelink Nederland. Sogelink Nederland heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend gebruikt worden waarvoor de derden worden ingeschakeld. De betreffende dienstverlener ontvangt van Sogelink Nederland alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen.

8) Cookies

Voor een deel van onze diensten moeten wij zogenaamde cookies inzetten. Meer hierover lees je in de Cookie & Privacy Policy op onze website.

*“Verzamelen” is een begrip dat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gehanteerd en die we hier ook hanteren om daar op aan te sluiten. In onze praktijk wil “verzamelen” zeggen: we nemen je gegevens in ontvangst zoals je ze bij ons aanlevert.

Versie 22 januari 2024